Download 114 Surat Alquran dan Terjemahan

#Alquran, #114Sutat, #AlqurandanTerjemahan, #Download, #Download114SuratAlquran
Download 114 Surat Alquran dan Terjemahannya
001-AlFaatihah | 002-AlBaqarah | 003-Aliimran | 004-AnNisaa | 005-AlMaaidah | 006-AlAnaam | 007-AlAraaf | 008-AlAnfaal | 009-AtTaubah | 010-Yunus | 011-Huud | 012-Yusuf | 013-ArRad | 014-Ibrahim | 015-AlHijr | 016-AnNahl | 017-AlIsraa | 018-AlKahfi | 019-Maryam- | 020-Thaahaa | 021-AlAnbiyaa | 022-AlHajj | 023-AlMuminuun | 024-AnNuur | 025-AlFurqaan |
026-AsySyuaraa | 027-AnNaml | 028-AlQashash | 029-Alankabuut | 030-ArRuum | 031-Luqman | 032-AsSajdah | 033-AlAhzab | 034-Saba | 035-Faathir | 036-Yaasiin | 037-AshShaaffaat | 038-Shaad | 039-AzZumar | 040-AlMumin | 041-Fushshilat | 042-AsySyuura | 043-AzZukhruf | 044-AdDukhaan | 045-AlJaatsiyah | 046-AlAhqaaf | 047-Muhammad | 048-AlFath | 049-AlHujuraat | 050-Qaaf | 051-AdzDzaariyaat- | 052-AthThuur | 053-AnNajm | 054-AlQamar | 055-ArRahmaan | 056-AlWaqiah | 057-AlHadiid | 058-AlMujaadilah | 059-AlHasyr | 060-AlMumtahanah | 061-AshShaff | 062-AlJumuah | 063-AlMunaafiquun | 064-AtTaghaabun | 065-AthThalaaq | 066-AtTahrim | 067-AlMulk | 068-AlQalam | 069-AlHaaqqah | 070-AlMaaarij | 071-Nuh | 072-AlJin | 073-AlMuzzammil | 074-AlMuddatstsir | 075-AlQiyaamah | 076-AlInsaan | 077-AlMursalaat | 078-AnNaba | 079-AnNaaziaat | 080-Abasa | 081-AtTakwiir | 082-AlInfithaar | 083-AlMuthaffifin  | 084-AlInsyiqaaq  | 085-AlBuruuj  | 086-AthThaariq  | 087-AlAlaa  | 088-AlGhaasyiyah  | 089-AlFajr  | 090-AlBalad  | 091-AsySyams  | 092-AlLail  | 093-AdhDhuhaa  | 094-AlamNasyrah  | 095-AtTiin  | 096-Alalaq  | 097-AlQadr  | 098-AlBayyinah  | 099-AlZalzalah  | 100-Alaadiyaat  | 101-AlQaariah  | 102-AtTakaatsur  | 103-Alashr | 104-AlHumazah | 105-AlFiil | 106-Quraisy | 107-AlMaauun || 108-AlKautsar | 109-AlKaafiruun | 110-AnNashr || 111-AlLahab  | 112-AlIkhlash  | 113-AlFalaq  | 114-An-naas- |

Select and Click Below
Link Download

0 comments

loading...